กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                  ให้ยกเลิกความในลำดับ ๘ (ค) ของบัญชีหมายเลข ๒ อัตราอากรอาชญาบัตรสำหรับเครื่องมือในพิกัด ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับ

ชื่อเครื่องมือ

อัตราอากร

บาท

สตางค์

“(ค) อวนลากปลา และอวนลากกุ้ง            ยาวเมตรละ

-”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

สุวิทย์  คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ กำหนดประเภทอวนที่ใช้จับสัตว์น้ำแต่ละชนิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจับสัตว์น้ำไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล สมควรกำหนดอัตราอากรอาชญาบัตรให้สอดคล้องกับการกำหนดประเภทของอวนดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้า ๑๐/๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙