กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘(๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พะ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                      ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

                       ข้อ ๒ ให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทานในอัตราลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

                       ข้อ ๓ ในการชำระค่าชลประทานตามข้อ ๒ ให้ชำระเป็นรายเดือนต่อเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการโครงการชลประทานในเขตที่ทางน้ำชลประทานอยู่ในความรับผิดชอบ หรือต่อเจ้าพนักงานที่ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดเก็บ โดยแสดงหลักฐานจำนวนปริมาตรน้ำที่จะพึงชำระค่าชลประทาน ที่เจ้าพนักงานผู้ตรวจสอบได้ออกรับรองไว้ ต่อเจ้าพนักงานทุกครั้ง

                         ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้ใช้น้ำจากทางชลประทานเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เสนาะ  เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าชลประทานที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน และการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้นค่าชลประทานที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขอัตราค่าชลประทาน และกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้นค่าชลประทานเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๑/๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๐