กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑.  ห้ามมิให้ผู้ใดนำเรือยนต์หรือเรือกลไฟเข้าไปเดินในทางน้ำชลประทาน ประเภท ๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีเสียก่อน

                ข้อ ๒.  ห้ามมิให้ผู้ใดนำเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินเป็นประจำในทางน้ำ ชลประทานประเภท ๒ จอด รับ หรือส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ณ ที่ใด ๆ ที่ไม่มีท่าสำหรับขึ้นลง ทอดห่างออกมาจากตลิ่ง หรือที่ไม่มีโป๊ะหรือสิ่งใด ๆ ที่เทียบไว้ริมตลิ่งสำหรับขึ้นลงหรือ ถ่ายขนสินค้า

                ข้อ ๓.  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เดินเร็วกว่าชั่วโมงละ ๘ กิโลเมตร และต้องระวังมิให้คลื่นซึ่งเกิดจากเรือนั้นก่อให้เกิด อันตรายแก่สิ่งก่อสร้างหรือเรือแพซึ่งอยู่ในทางน้ำนั้น

           การโยงเรือโดยปกติให้โยงเรียงลำ แต่ถ้าจะโยงเทียบคู่หรือโยงแพต้องมีความกว้างไม่เกิน  ๔ เมตร และในทุกกรณีความยาวของพ่วงนับจากท้ายเรือโยงถึงท้ายเรือพ่วงลำสุดท้าย หรือท้ายแพ ต้องยาวไม่เกินระยะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎนี้

ข้อ ๔.  ในการนำเรือผ่านประตูน้ำ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ถ่อแจว หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดปักค้ำ ยัน หรือดึง อันจะกระทำให้ประตูน้ำหรือสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวเนื่องกับประตูน้ำชำรุดเสียหาย

        ข้อ ๕.  บรรดาเรือที่ผ่านเข้าออกประตูน้ำ จะต้องผ่านทีละลำ ห้ามมิให้แซงกันเว้นแต่เรือซึ่งมีขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร สำหรับเรือยนต์หรือเรือกลไฟก่อนถึงและเลยบานประตูน้ำไปแล้วในระยะ ๗๕ เมตร ต้องเดินให้ช้าที่สุด และต้องระวังมิให้คลื่นซึ่งเกิดจากเรือนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งก่อสร้างหรือเรือแพซึ่งอยู่ในระยะที่กล่าว

 ข้อ ๖.  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรือกระทำอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อจับสัตว์น้ำในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ และ ๒

ก. ปักซั้ง ตั้งสุก ตั้งกระบัง ตั้งจิบ ตั้งลี่ เทียบ หญ้ากล่ำ ใช้เฝือก หรืออวนชนิด ต่าง ๆ

ข. ใช้ยอขันช่อหรือเครื่องมือจับสัตว์น้ำประจำที่อื่น ๆ ซึ่งยื่นหรือล้ำออกมาจากแนวตลิ่งเกินกว่า ๑ ใน ๔ ของความกว้างของทางน้ำตอนนั้น

ค. ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำเคลื่อนที่ เช่น แห สวิง ช้อน สุ่ม ยกยอ รวมกันเป็นหมู่หรือโดยวิธีประดา ตั้งแต่ ๒ เครื่องมือขึ้นไป

ข้อ ๗.  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในทางน้ำชลประทาน ประเภท ๑ และ ๒ ภายใน เขตที่กรมชลประทานได้ปักป้ายประกาศห้ามไว้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

ช.  เชวงศักดิ์สงคราม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

                                             [เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  บัญชีกำหนดเขตการโยงเรือในทางน้ำชลประทาน

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

วิมล/ปรับปรุง

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๔๙/หน้า ๖๔๗/๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๐