กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยที่อนุญาตออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

กฎกระทรวง

ฉะบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ว่าด้วยที่อนุญาต

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑.  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาตตามประกาศของข้าหลวงประจำจังหวัด ต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ (คำขอ ๓) ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อคณะกรมการอำเภอท้องที่

ข้อ ๒.  ถ้าผู้ขออนุญาตเคยได้รับอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาตนั้นอยู่แล้ว ก็ให้แนบใบอนุญาตปีก่อนมาพร้อมกับคำขอด้วย

                  ข้อ ๓.  เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอเมื่อเห็นว่าเป็นการถูกต้องและสมควรจะอนุญาตได้ ก็ให้เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอต่อไป

                  ข้อ ๔.  ใบอนุญาตสำหรับที่อนุญาตทุกฉบับ ต้องให้นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ทำการแทน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต และให้ใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาต (อนุญาต ๓) ท้ายกฎกระทรวงนี้

                ข้อ ๕.  การออกใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตและการผ่อนเวลาชำระเงินอากรใบอนุญาต ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการออกใบแทนการโอนอาชญาบัตรและการผ่อนเวลาชำระเงินอากรอาชญาบัตร ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการขออาชญาบัตรออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาใช้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐

จรูญ  สืบแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

[เอกสารแนบท้าย]

๑. ใบอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต (อนุญาต ๓)

๒. คำขออนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต (คำขอ ๓)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐