กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑  ให้ทางน้ำชลประทานคลองบางขนาก จากคลองแสนแสบ ในท้องที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผ่านประตูระบายและประตูน้ำบางขนากถึงแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

                 ข้อ ๒  ให้ทางน้ำชลประทานคลองขวาง - เปร็ง - ชวดพร้าว จากคลองบางขนาก ฝั่งซ้ายของคลองขวาง - เปร็ง - ชวดพร้าว ในท้องที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝั่งขวาของคลองขวาง - เปร็ง - ชวดพร้าว ในท้องที่ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงคลองพระองค์ไชยานุชิต ในท้องที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

                 ข้อ ๓  ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระองค์ไชยานุชิต จากคลองบางขนาก ในท้องที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงประตูระบายและประตูน้ำชลหารพิจิตรในท้องที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

                  ข้อ ๔  ให้ทางน้ำชลประทานคลองนครเนื่องเขต จากคลองพระองค์ไชยานุชิตในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านประตูระบายและประตูน้ำท่าไข่ ถึงแม่น้ำบางปะกงในท้องที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

                  ข้อ ๕  ให้ทางน้ำชลประทานคลองอุดมชลจร จากคลองนครเนื่องเขต ในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ ในท้องที่ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปองพล  อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองบางขนาก จากคลองแสนแสบ ในท้องที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านประตูระบายและประตูน้ำบางขนาก ถึงแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางน้ำชลประทานคลองขวาง - เปร็ง - ชวดพร้าวจากคลองบางขนาก ฝั่งซ้ายของคลองขวาง - เปร็ง - ชวดพร้าว ในท้องที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงทรา ฝั่งขวาของคลองขวาง - เปร็ง - ชวดพร้าวในท้องที่ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงคลองพระองค์ไชยานุชิต ในท้องที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทางน้ำชลประทานคลองพระองค์ไชยานุชิต จากคลองบางขนากในท้องที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงประตูระบายและประตูน้ำชลหารพิจิตร ในท้องที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทางน้ำชลประทานคลองนครเนื่องเขต จากคลองพระองค์ไชยานุชิต ในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านประตูระบายและประตูน้ำท่าไข่ ถึงแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และทางน้ำชลประทานคลองอุดมชลจร จากคลองนครเนื่องเขต ในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ ในท้องที่ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๓๔ ก/หน้า ๑๐/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒