กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองโบด ในท้องที่ตำบลเขาพระ และตำบลพรหมณี อำเภอเมือง นครนายรก จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำของชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

อนุรักษ์  จุรีมาศ

รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการ ฯ  รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระกรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองโบด ในท้องที่ตำบลเขาพระ และตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๕/๑๙ เมษายน ๒๕๔๓