กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

             

 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการชลประทาน หลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒  รูปถ่ายที่จะปิดบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าเต็ม ไม่สวมหมวก ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๐๘

พจน์  สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการชลประทานทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ด้านหน้า) (ด้านหลัง) ขนาดของบัตร กว้าง ๖ ซม. ยาว ๙.๕ ซม.

 

(ดูข้อมูลจากภากฎหมาย)

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา ๑๓ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้เจ้าพนักงานต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ และบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงต้องออกกฎกระทรวงนี้เพื่อกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานขึ้นไว้

 

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๗๓/หน้า ๗๒๔/๗ กันยายน ๒๕๐๘