กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑  ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากท่อระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ถึงปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กิโลเมตรที่ ๑๘.๗๕๐ ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

               ข้อ ๒  ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากท่อระบายปากคลองซอย ๑ ขวา ในท้องที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ถึงท่อระบายปลายคลองซอย ๑ ขวา กิโลเมตรที่ ๒.๘๓๔ ในท้องที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

               ข้อ ๓  ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๒ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากท่อระบายปากคลองซอย ๒ ขวา ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมือสตูล จังหวัดสตูล ถึงปลายคลองซอย ๒ ขวา กิโลเมตรที่ ๖.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

อนุรักษ์  จุรีมาศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากท่อระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ถึงปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กิโลเมตรที่ ๑๘.๗๕๐ ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากท่อระบายปากคลองซอย ๑ ขวา ในท้องที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ถึงท่อระบายปลายคลองซอย ๑ ขวา กิโลเมตรที่ ๒.๘๓๔ ในท้องที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และทางน้ำชลประทานคลองซอย ๒ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากท่อระบายปากคลองซอย ๒ ขวา ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ถึงปลายคลองซอย ๒ ขวา กิโลเมตรที่ ๖.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

วิมล/ผู้จัดทำ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๖ ก/หน้า ๙/๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓