กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

ข้อ ๒  ให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานจาก

ก. ผู้ใช้เรือ หรือแพที่ผ่านประตูน้ำ ประตูระบาย หรือผ่านบริเวณทำนบ หรือ ประตูระบายโดยทางสาลี่ ตามอัตราที่กำหนดในบัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข. ผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เป็นรายปี ตามอัตราที่กำหนดใน บัญชี ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓  ให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบสำคัญวัดเรือ บัตรยกเว้น ค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน และใบแทนใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดในบัญชี ค. ท้าย กฎกระทรวงนี้

ข้อ ๔  ในการชำระค่าบำรุงทางน้ำชลประทานตามข้อ ๒ ก. ผู้ชำระค่าบำรุง ทางน้ำชลประทานต้องแสดงใบสำคัญวัดเรือของเรือลำนั้นต่อเจ้าพนักงานทุกครั้ง

ข้อ ๕  ให้ยกเว้นค่าบำรุงทางน้ำชลประทานให้แก่เรือ ดังต่อไปนี้

ก. เรือพระที่นั่งพระมหากษัตริย์ พระราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ หรือเรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รวมทั้งเรือติดตามในขบวนด้วย

ข. เรือนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

ค. เรือที่พระภิกษุควบคุมมา และมีหนังสือเจ้าอาวาสรับรองว่าเรือนั้นใช้ใน สมณกิจ

ง. เรือแจวหรือเรือพาย ขนาดกว้างไม่ถึง ๑ เมตร ที่มีบัตรยกเว้นค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน

จ. เรือที่ได้รับยกเว้นเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘

พจน์  สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชี ก. อัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ ผ่านประตูน้ำประตูบริเวณ หรือผ่านบริเวณทำนบ หรือประตูระบายโดยทางสาลี่

๒. บัญชี ข. อัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทาน ประเภท ๒

๓. บัญชี ค. อัตราค่าธรรมเนียม

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ ชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้ยกเลิกค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน ฉบับเดิมและให้ใช้บัญชีฉบับใหม่แทน  จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน และอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๘๐/หน้า ๗๘๖/๒๘ กันยายน ๒๕๐๘