กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ผู้ใดประสงค์จะเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟ รับจ้างขนส่งคนโดยสาร หรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูง ในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ผ.ย.๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงาน ดังต่อไปนี้

๑.๑ คำขอให้ยื่นต่อพนักงาน ณ ที่ทำการแผนกโครงการชลประทานหลวงในเขตที่เรือจะเข้าดำเนินการ หรือต่อเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อการออกใบอนุญาต

๑.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องนำเรือที่จะขออนุญาตไปให้เจ้าพนักงานตรวจสอบสภาพและกำลังของเครื่องยนต์ โดยนำใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยไปเพื่อตรวจสอบด้วย

 

ข้อ ๒  ใบอนุญาตให้เดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟ รับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือ สินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ให้ใช้แบบ ผ.ย.๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

ข้อ ๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องรักษาใบอนุญาตไว้ประจำเรือนั้นเสมอ ในระหว่างอายุใบอนุญาตฉบับใด ถ้าใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือข้อความในใบอนุญาตนั้นชำรุดลบเลือนในสาระสำคัญ ห้ามมิให้ใช้เรือลำนั้นจนกว่าเจ้าพนักงานจะได้ออกใบแทนใบอนุญาตให้ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ผ.ย.๑๑ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

ข้อ ๔  การขอใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ผ.ย.๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานตามความในข้อ ๑.๑

 

ข้อ ๕  เมื่อได้รับคำขอตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้ ให้เจ้าพนักงานตามความในข้อ ๑.๑ เป็นผู้พิจารณาเพื่อออกใบแทนใบอนุญาต

 

ข้อ ๖  เจ้าพนักงานมีอำนาจขึ้นบนเรือเพื่อตรวจสอบใบอนุญาต

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

พจน์  สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้วางระเบียบการขอและการอนุญาตเดินเรือยนต์ หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒  จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.      แบบ พ.ย.4

๒.      แบบ พ.ย.5

๓.      แบบ พ.ย.11

๔.      แบบ พ.ย.11 ก.

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

วิมล/ปรับปรุง

๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๓๓/หน้า ๒๖๑/๑๒ เมษายน ๒๕๐๙