กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่

พ.ศ. ๒๕๑๐

-------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่

พ.ศ. ๒๕๑๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ให้กำหนดอัตราปล่อยน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายอันเกิดจากการทำเหมืองออก

นอกเขตเหมืองแร่ คือความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไม่เกิน ๖ กรัม ในน้ำขุ่นข้น ๑ ลิตร

                        น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายที่ปล่อยออกนอกเขตเหมืองแร่ให้ถือตัวอย่างที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่เก็บจากประตูระบายน้ำประตูสุดท้าย ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

                                                                   พจน์  สารสิน

                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อป้องกันมิให้ทางน้ำสาธารณะ

ตื้นเขิน และมิให้เป็นการเสียหายแก่เกษตรกรรม

[รก. ๒๕๑๓/๓๖/๑๗๙/ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๓]