กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,227 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑,๒๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๗[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

                  ข้อ ๒  ให้ป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลนาเชิงคีรี ตำบลศรีคีรีมาศ ตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อที่ประมาณ ๑๔๓,๗๕๐ ไร่

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งกำหนดให้ป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และได้มีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖)ฯ นั้น เนื่องจากกรมป่าไม้มีความประสงค์จะเพิกถอนพื้นที่บางส่วน เพื่อมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าทำกิน และในปัจจุบันได้มีการกำหนดพื้นที่บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ โดยตั้งตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย และตำบลนาเชิงคีรี ตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ เพิ่มขึ้น สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว และกำหนดให้ป่าแปลงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยเพิกถอนพื้นที่บางส่วนดังกล่าว และกันพื้นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวมกันประมาณ ๑๙๐,๕๒๕ ไร่  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดลธี/พิมพ์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กวินทราดา/ผู้ตรวจ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓