กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอย

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอย

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๕ แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๔๙๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๕) ว่าด้วยการเก็บไม้ไหลลอย

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะเก็บไม้ไหลลอย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้า

หน้าที่แห่งท้องที่ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๓  เมื่อได้รับคำขอเก็บไม้ไหลลอย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้อง

ที่เป็นผู้พิจารณาสั่ง

                        ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย ให้ใช้แบบพิมพ์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดอายุใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออกใบ

อนุญาต

                        ข้อ ๔  เมื่อเก็บไม้ไหลลอยได้ ผู้รับอนุญาตต้องรักษาไม้นั้นมิให้เป็น

อันตรายหรือเสียหาย

                        ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิได้รับไม้ไหลลอยคืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องชำระ

ค่ารางวัลสำหรับการเก็บไม้ไหลลอยตามอัตราดั่งนี้

                        (๑) ไม้สักที่ยังมิได้แปรรูป ท่อนละ                               ๑๐.๐๐ บาท

                        (๒) ไม้สักที่แปรรูปแล้วคำนวณตามปริมาตรเนื้อไม้

                                                                        ลูกบาศก์เมตรละ                   ๑๐.๐๐ บาท

                        (๓) ไม้อื่นกึ่งอัตราไม้สัก

                        ข้อ ๖  อัตราค่าธรรมเนียมให้กำหนดั่งต่อไปนี้

                        (๑) คำขอเก็บไม้ไหลลอย        ฉบับละ                               ๐.๒๕ บาท

                        (๒) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย       ฉบับละ                                  ๑.๐๐ บาท

                        (๓) ค่าธรรมเนียมเก็บไม้ไหลลอย ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนัก

งานเจ้าหน้าที่สำหรับการเก็บไม้ไหลลอยตามอัตราดั่งนี้

                        (ก) ไม้สัก                                           ท่อนละ                            ๒.๐๐ บาท

                        (ข) ไม้อื่น                                            ท่อนละ                         ๐.๕๐ บาท

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

                                                                            จอมพล ผ.ชุณหะวัณ

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง

เกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๕)

ว่าด้วยการเก็บไม้ไหลลอย ยังไม่เป็นการเหมาะสมแก่กาลสมัยและสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการเก็บไม้ไหลลอยเสีย

ใหม่ให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการ

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๕) ว่าด้วยการ

เก็บไม้ไหลลอยนั้นเสีย แล้วออกกฎกระทรวงว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอยขึ้น

ใหม่ เพื่อใช้แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม

 

[รก.๒๔๙๘/๓๒/๙๖พ/๓๐ เมษายน ๒๔๙๘]