กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม

อาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้

                        "บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑล

ในระยะ 300 เมตร

                        "บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตบริเวณที่ 1 ในระยะ

700 เมตร

                        ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ 2  ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน

ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพพ์ แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร

ชนิดและประเภทดังต่อไปนี้

                        (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) ห้องแถวหรือตึกแถว

                        (2) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

                        (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่น

มหรสพ

                        (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

                        (5) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

                        (6) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                        (7) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด

                        (8) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน

เกิน 20 ตารางเมตร

                        (9) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร

                        (10) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร

                        (11) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

                        (12) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร

                        (13) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

ใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

                        (14) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษา

น้ำมันเชื้อเพลิง

                        (15) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วย

การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                        (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

                        (2) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 1,000 ตารางเมตร

                        (3) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

ใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

                        (4) อาคารที่มีความสูงเกิน 18 เมตร

                        (5) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษา

น้ำมันเชื้อเพลิง

                        (6) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการ ตามกฎหมายว่าด้วย

การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                        (7) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                        (8) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน

เกิน 20 ตารางเมตร

                        การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

                        ข้อ 3  กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ

                        (2) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการ

ขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

                        (3) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพงและประตู

                        ข้อ 4  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 5  อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 6  อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน ตำบลศาลายา อำเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพพ์ แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อ

กฎกระทรวงนี้ไม่ได้

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2530

                                                     พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร

                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน ตำบลศาลายา อำเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพพ์ แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2529 แต่มาตรา 13

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และ

โดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ภายใน

บริเวณดังกล่าวต่อไปนี้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้