กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518

------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และมาตรา 29 วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติการ ปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

     ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) (6) (7) และ (8) แห่งกฎกระทรวง

(พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518

     `(5) ที่ดินที่ใช้ในกิจการตามความมุ่งหมายของสภากาชาดไทย

     (6) ที่ดินที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงเรียนหรือสถาบัน

อุดมศึกษา  ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามขนาดและประเภทของกิจการตามที่คณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด

     (7) ที่ดินที่ใช้ในกิจการของผู้ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  ทั้งนี้ ตามจำนวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนพิจารณาเห็นสมควร

     (8) ที่ดินที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศที่มี

กฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยได้ให้ความ

เห็นชอบแล้ว'

                        ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2526

                               ปรีดา พัฒนถาบุตร

                        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                              พลเอก สิทธิ จิรโรจน์

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย