กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. ๒๕๓๗

-------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่ง

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้

ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้ใช้แบบ สป.๔

ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        (๑) นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ

กำหนด

                        (๒) นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซาก

ของสัตว์ป่าคุ้มครอง

                        (๓) นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

                        (๔) นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่อนุสัญญาว่าด้วย

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) กำหนดให้ต้อง

มีใบอนุญาต หรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

                        ผู้ใดประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้ยื่น

คำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        (๑) กองการอนุญาต กรมป่าไม้

                        (๒) สำนักงานป่าไม้จังหวัด ที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

                        (๓) สำนักงานป่าไม้จังหวัดที่สัตว์ป่าอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

                        ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

ที่เป็นสัตว์น้ำ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        (๑) กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง

                        (๒) สำนักงานประมงจังหวัดที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

                        (๓) สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น้ำอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

                        ข้อ ๒  ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตาม

ข้อ ๑ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นสำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) สำหรับสัตว์ป่าหรือ

ซากของสัตว์ป่านั้น ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกสัตว์ป่า

นั้น และสำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) พร้อมกับคำขอด้วย

เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นเฉพาะสำเนาใบรับรองสุขภาพ

สัตว์

                        ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ ๑

ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และสำเนาใบสั่งสินค้า

(Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) พร้อมกับคำขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับ

ใบอนุญาตส่งออกที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นเฉพาะหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

นั้น

                        ข้อ ๓  ในกรณีที่การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านตามข้อ ๑

เป็นการขออนุญาตสำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่

กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

                        (๑) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหนังสือ

ยินยอมให้ส่งออก ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ของประเทศที่จะส่ง

สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร

                        (๒) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออก ผู้ยื่นคำขอต้องแสดง

ใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญา

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ของ

ประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าไปยังประเทศนั้น

                        (๓) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำผ่าน ผู้ยื่นคำขอต้องแสดง

ใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

นั้น และใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของ

สัตว์ป่านั้น

                        (๔) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว

เพื่อส่งออก สำหรับการนำเข้าผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหลักฐานตาม (๑) สำหรับการส่งออกผู้ยื่นคำขอ

ต้องแสดงหลักฐานตาม (๒) พร้อมกับใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่เป็น

ถิ่นกำเนิดของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดไม่ต้องแสดง

หลักฐานตาม (๒) ในการนี้ให้ถือว่าใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ ๒ วรรคสอง

                        ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซาก

ของสัตว์ป่าตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ หรือชนิดพันธุ์ (Species) ตามบัญช

ีหมายเลข ๑ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว

ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออก

สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

                        ข้อ ๔  การพิจารณาอนุญาตคำขอตามข้อ ๑ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                        (๑) ในการอนุญาตให้นำเข้า ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ใน

ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์ใน

ประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั้น รวมทั้งความอยู่รอดของสัตว์นั้นหรือผลกระทบต่อ

ความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

                        (๒) ในการอนุญาตให้ส่งออก ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ที่มีอยู่

ในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญพันธุ์ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์

ทางธรรมชาติ

                        (๓) ในการอนุญาตให้นำผ่าน ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ให้ตรงกับ

ที่ขออนุญาต และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั้งความปลอดภัย

ของสัตว์ในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั้น

                        (๔) ถ้าเป็นการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็น

ชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของ

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาดังกล่าวด้วย

                        ข้อ ๕  ใบอนุญาตให้นำเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์และใบอนุญาตให้นำเข้า

ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่กำหนด

ไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)

ให้ใช้แบบ สป.๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออกหรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ (Species) อื่นนอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ สป.๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต จะนำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่

เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนำสัตว์ป่าหรือ

ซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามที่อธิบดีกำหนดไว้ในใบอนุญาต โดยให้

แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่านั้น

                        เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของ

ใบอนุญาตและสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่จะนำเคลื่อนที่ผ่านแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ

ด่านตรวจสัตว์ป่าอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าได้

โดยแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตนั้น

                        ข้อ ๗  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านตามที่ได้รับ

อนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้ามิได้ดำเนินการภายในระยะ

เวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

                        ข้อ ๘  เพื่อประโยชน์ในการมีหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

ที่ได้มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่นำเข้ามีจำนวน

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสืบพันธุ์หรือสัตว์ป่าตาย ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเพิ่มจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาต

ให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ในการนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและ

เห็นว่าถูกต้องแล้วให้ออกหลักฐานการรับแจ้งให้กับผู้แจ้งต่อไป

                        ข้อ ๙  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ ๕

ซึ่งชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุ

ไว้ในแบบ สป.๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        การอนุญาตคำขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ

ใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

                        ให้นำข้อ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอใบแทน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

                                                              สุเทพ เทือกสุบรรณ

                                           รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ มาตรา ๘

มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการอนุญาต และใบอนุญาต

ให้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นำผ่าน

ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า

คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน

ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน

ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๓๗/๕๑ก./๕๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗]