กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

------------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๗๕

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎ

กระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกรายการลำดับ (๑๑๓) ของบัญชีที่ ๑ ลำดับ (๑๔๑) ของบัญชีที่

๒ ลำดับ (๑๐๖) ของบัญชีที่ ๓ ลำดับ (๑๒๒) ของบัญชีที่ ๕ ลำดับ (๑๕๔) ของบัญชีที่ ๖ และ

ลำดับ (๑๕๓) ของบัญชีที่ ๗ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

                        ข้อ  ๒  ขนาดจำกัดของไม้ยางทุกชนิดในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ให้

ถือขนาดโต ๒๕๐ เซนติเมตร

 

                        ข้อ  ๓  การวัดขนาดโตของต้นไม้ยาง ให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่สูง ๑๓๐

เซนติเมตร จากระดับพื้นดิน เว้นแต่ต้นใดที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพู พอน ปุ่ม ตา หรือ

กิ่วคอด ตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร การวัดให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่ถัดจากที่ที่มีลักษณะผิดปกติ

ขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด

 

                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

                                                                            หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่

                                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อให้การตัดฟันไม้ยางทุกชนิดใน

ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้ และนำไม้ที่ถึงขนาดตัด

ฟันแล้วไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และเหลือไม้ที่ต่ำกว่าขนาดจำกัดไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต

สมควรกำหนดขนาดจำกัดของไม้ยางทุกชนิดที่จะอนุญาตให้ทำการตัดฟันเพื่อให้เหลือไม้ยางขนาด

รอง ๆ ลดหลั่นกันลงไป ได้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ให้ตัดฟันได้ทยอยกันไปทุกปีโดยไม่

ขาดแคลน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น

 

[รก.๒๕๑๒/๙๙/๙๑๗/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒]

                                                                                    พุทธชาด / แก้ไข

                                                                                    ๑๗  ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                    A+B( C)