กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๗[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

กำหนดให้ป่าประจำรักษ์ ในท้องที่ตำบลน้ำรึม และตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

พระประกาศสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๖,๑๗๕ ไร่

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้รกฟ้า ไม้ประดู่ และไม้มะค่า ซึ่งมีค่าจำนวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าและทรัพยากรธรรมชาติไว้

 

 

ดลธี/พิมพ์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กวินทราดา/ผู้ตรวจ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๘/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗