กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธ

ศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้

ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะทำไม้ ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้า

ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ป่าหรือไม้อยู่ในเขตท้องที่ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ คือ

                        (๑) แบบ (คำขอ ๑) สำหรับทำไม้หวงห้ามในป่า

                        (๒) แบบ (คำขอ ๒) สำหรับไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

                        (๓) แบบ (คำขอ ๓) สำหรับไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

                        ข้อ ๓  การยื่นคำขอตามความในข้อ ๒ (๒) และ (๓) ต้องมีหลักฐาน

แสดงสิทธิในที่ดินแนบคำขอด้วย

                        ข้อ ๔  ใบอนุญาตทำไม้ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ คือ

                        (๑) แบบ (อนุญาต ๑) สำหรับทำไม้สักในป่า

                        (๒) แบบ (อนุญาต ๒) สำหรับทำไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สัก

ในป่า

                        (๓) แบบ (อนุญาต ๓) สำหรับทำไม้สักในที่ดินที่มี น.ส. ๓

                        (๔) แบบ (อนุญาต ๔) สำหรับทำไม้สักในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เพื่อใช้

สอยส่วนตัว

                     (๕)    แบบ (อนุญาต ๕) สำหรับทำไม้สักในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน

เพื่อการค้า

                        (๖) แบบ (อนุญาต ๖) สำหรับทำไม้ยางในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือ

โฉนดที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว

                        (๗) แบบ (อนุญาต ๗) สำหรับทำไม้ยางในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือ

โฉนดที่ดินเพื่อการค้า

                        (๘) แบบ (อนุญาต ๘) สำหรับทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน

                        ข้อ ๕  ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูงเกินครึ่ง

ของขนาดวัดรอบลำต้นตรงที่ตัด แต่ต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ไม้ที่

กลวง โพรง หรือกำหนดไว้ในใบอนุญาตเป็นอย่างอื่น

                        ข้อ ๖  ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องตัดโค่นไม้ โดยมิให้เป็นอันตรายแก่ไม้

หวงห้ามต้นอื่น เว้นแต่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และมิให้เป็นการกีดขวาง

ทางจราจรทั้งในทางบกและทางน้ำ

                        ข้อ ๗  ในการทำไม้ ผู้รับอนุญาตต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดการเสีย

หายหรือขัดขวางแก่ทางบก ทางน้ำ สิ่งก่อสร้าง การชลประทาน หรือการอื่น ๆ

อันเกี่ยวกับการคมนาคม

ข้อ ๘  การทำไม้ตามใบอนุญาต ซึ่งกำหนดให้ทำเฉพาะต้น หรือท่อน

ที่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ ผู้รับอนุญาตจะชักลากไม้ไม่ได้จน

กว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตชักลาก

                        ข้อ ๙  ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องชักลากไม้ไปตามแนวทางและยังที่ซึ่ง

ระบุไว้ในใบอนุญาต

                        ข้อ ๑๐  ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องไม่นำไม้ไปใช้สอยหรือทำประโยชน์

อย่างใด ๆ นอกจากเพื่อการชักลากก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัด เพื่อคำนวณค่า

ภาคหลวง

                        ในกรณีทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้สอยส่วนตัว ตามใบอนุญาต ๔

หรือใบอนุญาต ๖ ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องไม่นำไม้ไปใช้สอยหรือทำประโยชน์

อย่างใด ๆ นอกจากเพื่อการชักลากก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประทับตรา

ข้อ ๑๑  การขออนุญาตผูกขาดทำไม้ ให้ทำเรื่องราวพร้อมด้วยแผนที่

สังเขปแสดงอาณาเขตป่าที่ขออนุญาตผูกขาดทำไม้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ป่าอยู่ในเขต

ท้องที่

                        การขอสัมปทานทำไม้ ให้ทำเรื่องราวพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดง

อาณาเขตป่าที่ขอสัมปทานทำไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘

                                                                ทวิช กลิ่นประทุม

                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยกำหนดให้การทำไม้สักและไม้

ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า ต้องได้รับอนุญาตแต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง สมควรปรับปรุงวิธี

การการขออนุญาตการทำไม้หวงห้ามเสียใหม่ให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎ

กระทรวงฉบับนี้

 

[รก ๒๕๑๘/๒๖๖/๓๘๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๘]