กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘ และมาตรา ๗๕ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม

้แปรรูป

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้ง

โรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคำขอตามแบบคำข้อ ๑

ท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ

กรมป่าไม้

                        (๒) สำหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่

อำเภอ หรือกิ่งอำเภอที่ประสงค์จะขออนุญาตทำการนั้น

                        ข้อ ๓  เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๒ แล้ว สำหรับในท้องที่กรุงเทพ

มหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็น

ผู้พิจารณาสั่ง สำหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาสั่ง

เว้นแต่กรณีการขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดส่งเรื่องราวคำขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

                        ข้อ ๔  ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ใบอนุญาต

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ใบอนุญาต

ทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และใบอนุญาตมีไม้

แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ใช้แบบอนุญาต ๑ แบบอนุญาต ๒ แบบอนุญาต ๓ แบบ

อนุญาต ๔ แบบอนุญาต ๕ และแบบอนุญาต ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี

                        ข้อ ๕  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือได้รับอนุญาต

ให้ทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ถ้าผู้นั้นทำการค้าไม้แปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้ หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ไม่ต้องม

ีใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปอีก

                        ข้อ ๖  ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตทำการแปร

รูปไม้เพื่อการค้า ต้องทำบัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูปตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด

บัญชีนี้ให้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้หรือที่ทำการแปรรูปไม้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความ

เป็นจริงอยู่เสมอ

                        ข้อ ๗  ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูป

ไม้เพื่อการค้า หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ต้องทำบัญชีไม้แปรรูปแสดงการได้

มาและการจำหน่ายไม้ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด บัญชีนี้ให้รักษาไว้ ณ

โรงงานแปรรูปไม้ ที่ทำการแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี เพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความ

เป็นจริงอยู่เสมอ

                        ข้อ ๘  เมื่อจำหน่ายหรือนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่ไปจากโรงงานแปรรูป

ไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้า

ไม้แปรรูปต้องออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด มอบให้

แก่ผู้รับโอนหรือผู้นำเคลื่อนที่ซึ่งไม้นั้นทุกคราวไป และให้ผู้รับอนุญาตนั้นมีสำเนาหรือ

คู่ฉีกหนังสือกำกับไม้แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป แล้วแต่

กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๙

                                                                   อ. จันทรสถิตย์

                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+-----------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัต

ิป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม

้และการมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ในการนี้สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕

(พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการ

แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก๒๕๑๙/๑๕๒/๖๒๑/๑๔ธันวาคม๒๕๑๙]