กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้

ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะขอใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ให้ยื่น

คำขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้

                        (๑) บัญชีรายการไม้หรือของป่า

                        (๒) เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งไม้หรือของป่า ดังต่อไปนี้

                        (ก) ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องเสียค่าภาคหลวง

ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง หรือเอกสารแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ผัดผ่อนการ

ชำระค่าภาคหลวง

ถ้าเป็นไม้ที่ผู้รับอนุญาตทำไม้ได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงต้องมีใบ

อนุญาตทำไม้โดยได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง

                        (ข) ถ้าเป็นไม้ที่ทำได้โดยไม่ต้องรับอนุญาต ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่า

ธรรมเนียมการนำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้ เว้นแต่นำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่

จังหวัดที่ทำไม้นั้น

                        (ค) ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีใบเสร็จ

รับเงินอากรขาเข้าของกรมศุลกากร  ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า

และสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่แสดงว่าเป็นไม้หรือของป่าที่นำมาจากต่างประเทศซึ่ง

ผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้วหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นไม้หรือของป่าดังกล่าว

                        (ง) ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ต้องมีใบเสร็จ

รับเงินค่าขายไม้หรือของป่า แล้วแต่กรณี

(จ) ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่ได้ออกใบเบิกทางหรือหนังสือกำกับไม้

แปรรูปมาแล้ว จะแสดงใบเบิกทางหรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปดังกล่าวแทนเอกสาร

หลักฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ก็ได้

                        (ฉ) เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการได้มาซึ่งไม้หรือของป่าตามที่

อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด

                        ข้อ ๓  เมื่อได้รับคำขอใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่แล้วให้

พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ตรวจสอบไม้หรือของป่าตามที่ระบุไว้ในคำขอใบเบิกทาง

และเอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งไม้หรือของป่าดังกล่าว เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

ให้ประทับตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองการตรวจสอบไม้หรือของป่านั้นทุก

ท่อน ทุกชิ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใด ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมาย

เหตุไว้ในบัญชีรายการไม้หรือของป่า แล้วจึงออกใบเบิกทางตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

                        การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งไม้หรือของป่าตาม

วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดอายุใบเบิกทางตามความจำเป็นพอที่จะ

นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ไปถึงสถานที่ปลายทางได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน

ที่ออกใบเบิกทางและในการระบุวันสิ้นอายุใบเบิกทางไว้ในใบเบิกทาง ให้มีตัวอักษร

กำกับตัวเลขไว้ด้วย

                        ข้อ ๔  ในการออกใบเบิกทาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อความดัง

ต่อไปนี้ลงในเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงตามข้อ ๒ (๒) พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ทำ

บันทึก

                        (๑) ข้อความว่า ได้ออกใบเบิกทางแล้วตามใบเบิกทางเล่มที่ เลขที่

และวัน เดือน ปี ที่ออกใบเบิกทาง

                        (๒) จำนวนไม้หรือของป่าที่ได้ออกใบเบิกทาง และจำนวนคงเหลือ

หลังจากออกใบเบิกทางแล้ว

                        เมื่อได้ออกใบเบิกทางครบจำนวนไม้หรือของป่าตามเอกสารหลักฐาน

ที่นำมาแสดงแล้ว ให้ขีดฆ่าด้านหน้าเอกสารหลักฐานฉบับนั้นพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้

ขีดฆ่า และวัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วย

                        ข้อ ๕  ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ใด ต้องแจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้นั้น โดยแสดงใบเบิกทางกำกับไม้หรือของป่า หรือ

หนังสือกำกับไม้แปรรูปที่นำมานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดห้าวันนับแต่วันที่เข้า

เขตด่านป่าไม้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่าน

ป่าไม้ได้แล้ว จึงให้นำไม้หรือของป่านั้นไปได้

                        การแจ้งและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎ

กระทรวงนี้

                        ข้อ ๖  ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ที่ได้ออกให้แล้วตามกฎ

กระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธ

ศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ใช้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบเบิกทางนั้นจะสิ้นอายุ

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

                                                                              ณรงค์ วงศ์วรรณ

                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีใบเบิกทางนำไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ยังไม่

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เป็นเหตุให้มีการลักลอบนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

อยู่เสมอ นอกจากนั้น กฎกระทรวงดังกล่าวมิได้กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำไม้หรือ

ของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ และแบบหนังสืออนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อน

ที่ผ่านด่านป่าไม้ไว้ สมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำไม้

หรือของป่าเคลื่อนที่เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก๒๕๒๘/๑๒๕/๑พ/๑๒กันยายน๒๕๒๘]