กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ ตรี และมาตรา ๕๘ แห่งพระ

ราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบ

ครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ

การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้

ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนด ให้ยื่นคำขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับในเขต

กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ สำหรับ

จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่ประสงค์

ขออนุญาตทำการนั้น

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในสถานที่

เดียวกันหรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตค้าสำหรับสถานที่นั้นเพียง

ฉบับเดียว

                        ข้อ ๓  เมื่อได้รับคำของตามข้อ ๒ แล้ว สำหรับในเขตกรุงเทพ

มหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็น

ผู้พิจารณาอนุญาต สำหรับจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบ

หมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

                        ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่

ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า แล้วแต่กรณี

                        ข้อ ๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำบัญชีรับและจำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่

ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามที่ได้นำเข้าและ

จำหน่ายออก หรือนำเคลื่อนที่ และบัญชีสถิติ ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด

                        บัญชีตามวรรคหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบ

ครองเพื่อการค้าตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันรับ

และจำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่จากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า แล้วแต่

กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

                        ข้อ ๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้จำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบ

ครองเพื่อการค้า ผู้รับใบอนุญาตต้องออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง

อื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามดังกล่าว มอบให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้นำเคลื่อนที่ทุก

คราว และให้เก็บสำเนาคู่ฉบับของหนังสือกำกับนั้นไว้ ณ สถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบ

ครอบเพื่อการค้า แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้

                        หนังสือกำกับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด

                        ข้อ ๗  ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ที่ได้ออกให้แล้วตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ

สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป

จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

                                                                        พลเอก หาญ ลีนานนท์

                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

+------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ

การค้าซึ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ ขนาด

หรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนด ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒

(พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ฯลฯ

ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เป็นเหตุให้มีการลักลอบค้าหรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทำด้วยไม้หวงห้าม

อยู่เสมอ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ

การอนุญาตดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๓๑/๑๔/๑พ/๒๒ มกราคม ๒๕๓๑]