กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ให้กำหนดพื้นที่ดังต่อไปนี้

                        (1) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321

(ถนนมาลัยแมน) ออกไปข้างละ 16 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางของถนนประชาธิปไตยด้านทิศตะวันออก

ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านทิศตะวันตก ในท้องที่

ตำบลท่าพี่เลี้ยง และตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ

                        (2) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงจังหวัดหมายเลข

3431 (ถนนนางแว่นแก้ว) ออกไปข้างละ 16 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ด้านทิศใต้ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกจนจดริมฝั่งแม่น้ำ

สุพรรณบุรี ด้านทิศตะวันตก ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

                        ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างหรือ

ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

                        ข้อ 2  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร

อื่นใด เว้นแต่

                        (1) ตึกแถวสามชั้นหรืออาคารเดี่ยวสามชั้น

                        (2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตูและสะพาน

                        ข้อ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงอาคาร

ใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 4  อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็น

อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 5  อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น

ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลรั้วใหญ่ และตำบลท่าพี่เลี้ยง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2533 และประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่

28 กันยายน พ.ศ. 2533 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อ

กฎกระทรวงนี้ไม่ได้

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2534

                                                     พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี

                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง

ประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลรั้วใหญ่และตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2533

และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2533

แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออก

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศ

ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ภายในบริเวณดังกล่าวต่อไปเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และ

การสถาปัตยกรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.2534/66/119 - 11/04/2534]