กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙[๑]

                  

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                      ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                     “ข้อ ๘  การให้กู้เงินตามข้อ ๖ (๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๗ (๒) และ (๓) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบปีบัญชี และมีหนี้เงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละยี่สิบของหนี้เงินกู้ทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ทนุศักดิ์  เล็กอุทัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดกรอบการให้กู้เงินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน และการให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างครบวงจร สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การให้กู้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยขยายกรอบการให้กู้เงินให้มีความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด มากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗