กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

                        "บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่ด้านเหนือจดเขตถนนสายวัดญาณ

สังวรารามวรมหาวิหาร - บ้านซากแง้ว ฟากใต้ เขตถนนสายวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฟากใต้ แนวเขตที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และเขตถนน

สุขุมวิท - วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร - บ้านซากแง้ว ฟากใต้ ด้านตะวันออกจดเขตถนนรอบ

เขาชีโอน ฟากตะวันตก และเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดที่แนวเขตถนนรอบเขาชีโอนตัดกับแนว

เส้นขนานระยะ 300 เมตรกับศูนย์กลางถนนสุขุมวิท กม.161 - หนองจับเต่า - ถนนยุทธศาสตร์

ฟากเหนือ กับจุดที่แนวเขตถนนรอบเขาชีจรรย์ตัดกับแนวเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลาง

ถนนสุขุมวิท กม. 161 - หนองจับเต่า - ถนนยุทธศาสตร์ ฟากใต้ ด้านใต้จดเขตถนนรอบเขาชีจรรย์

ฟากตะวันตก และแนวเขตเขาชีจรรย์ ด้านตะวันตกจดเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดที่แนวเขตถนน

สายวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร - บ้านซากแง้วตัดกับแนวเขตถนนสุขุมวิท - วัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร - บ้านซากแง้ว กับจุดที่แนวเขตเขาชีจรรย์ตัดกับแนวเขตถนนสาธารณะ

                        "บริเวณที่ 2" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของถนนสุขุมวิท - วัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร - บ้านซากแง้ว ออกไปข้างละ 300 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3

ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันอออกจนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เว้นแต่

พื้นที่ในบริเวณที่ 1 และพื้นที่ในบริเวณที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

                        พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของถนนสุขุมวิท กม. 161 -

หนองจับเต่า - ถนนยุทธศาสตร์ ออกไปข้างละ 300 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3

ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เว้นแต่

พื้นที่ในบริเวณที่ 1 และพื้นที่ในบริเวณเขาชีจรรย์

                        "บริเวณที่ 3" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ด้านทิศเหนือของถนนสุขุมวิท -

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร - บ้านซากแง้ว ออกไปอีก 500 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางรถไฟ

สายตะวันออก ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 1 และพื้นที่ในบริเวณที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

                        พื้นที่ในบริเวณที่อยู่ระหว่างบริเวณที่ 2 ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของบริเวณที่ 1

โดยเริ่มจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวเขต

บริเวณที่ 1 ด้านตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณที่อยู่ระหว่างบริเวณที่ 2 ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของบริเวณที่ 1

โดยเริ่มจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 331 ฟากตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ด้านทิศใต้ของถนนสุขุมวิท กม. 161 -

หนองจับเต่า - ถนนยุทธศาสตร์ ออกไปอีก 500 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางรถไฟสายตะวันออก

ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เว้นแต่

พื้นที่ในบริเวณที่ 1 และพื้นที่ในบริเวณเขาชีจรรย์

                        ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและ

ประเภทดังต่อไปนี้

                        (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ เว้นแต่อาคาร

อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า

4 เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 75 ของ

ที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

                        (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) ตลาดที่มีพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร

                        (2) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันอันตรายอันเกิดแต่การเล่น

มหรสพ

                        (3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

                        (4) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

                        (5) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด

                        (6) อาคารเลี่ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน

เกิน 20 ตารางเมตร

                        (7) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร

                        (8) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร

                        (9) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร

                        (10) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร

                        (11) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ

ที่ใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

                        (12) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่ายขาย และสถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

                        (13) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว

                        (14) โรงฆ่าสัตว์

                        (ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารตาม (ข) (3) (4) (7) (8) (11) (12) (13) และ (14)

                        (2) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน

เกิน 100 ตารางเมตร

                        (3) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

                        การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

                        ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

ในข้อ 2

                        ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

การใช้อาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารของทางราชการ

                        (2) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การ

หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

                        (3) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตูและสระว่ายน้ำ

                        ข้อ 5 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 6 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เฉพาะว่าด้วย

กิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง

ให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

                                                           พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง

ประเภท ในท้องที่บางส่วนในอำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 7 กรกฎาคม

พ.ศ. 2536 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา แต่มาตรา 13 วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และ

โดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณ

ดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรมและการควบคุม

ความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้