กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช 2485

----------

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการ

ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

ชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2518 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พุทธศักราช พ.ศ.2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำชากน้อย ในท้องที่ตำบลหนองปรือ

และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

 

                       ให้ไว้  ณ  วันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ.2540

                                  ปองพล  อดิเรกสาร

                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[ดูภาพแผนที่ท้ายฯ หมายเลข XXXX]

 

+--------------------------------------------------------+

_หมายเหตุ_  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร

กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำชากนอก ในท้องที่ตำบลหนองปรือ และตำบล

ห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา 8 (1)

แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2518 บัญญัติให้ทางน้ำชลประทาน

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยออกกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก

กฎกระทรวงนี้