กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้

                        "บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระตำหนักจักรีบงกช

และพระตำหนักสวนปทุม ในระยะ 100 เมตร

                        "บริเวณที่ 2" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก

ระยะ 200 เมตร โดยด้านเหนือจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธานี-

นนทบุรี) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

307 (ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,600 เมตร และด้านใต้จดคลองบางตะไนย์

ฝั่งเหนือ ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่ 1 และพื้นที่พระตำหนักจักรีบงกชและพระตำหนักสวนปทุม

                        พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก

ระยะ 200 เมตร โดยด้านเหนือจดคลองศาลาแดง ฝั่งใต้ และด้านใต้จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ไปทางทิศใต้ ระยะ 1,000 เมตร

                        "บริเวณที่ 3" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307

(ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 บรรจบกับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร ด้านตะวันออก

จดแนวเขตบริเวณที่ 2 ด้านใต้จดแนวเขตบริเวณที่ 1 และแนวเขตบริเวณที่ 2 และด้านตะวันตก

จดคลองบางคูวัด ฝั่งตะวันออก แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ฟากเหนือ และแนวเขต

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ฟากตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดเส้นขนาน

ระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ฟากตะวันตก ด้านใต้จด

แนวเขตถนนสุขาประชาสรร ฟากเหนือ ด้านตะวันตกจดแนวเขตถนนสุขาประชาสรร ฟากตะวันออก

เส้นที่ต่อจากแนวเขตถนนสุขาประชาสรร ไปบรรจบแนวเขตบริเวณที่ 2 และแนวเขตบริเวณที่ 2

                        "บริเวณที่ 4" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307

(ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 บรรจบกับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,600 เมตร ด้านตะวันออก

จดแนวเขตบริเวณที่ 2  ด้านใต้จดแนวเขตบริเวณที่ 3 และด้านตะวันตกจดแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 307 (ถนนสายปทุมธานี-นนทบุรี) ฟากตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 345 ฟากเหนือ ด้านตะวันออกจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้านใต้จดแนวเขตบริเวณที่ 2 และ

ด้านตะวันตกจดคลองเกาะเกรียง ฝั่งตะวันออก แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ฟากใต้ และ

เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับคลองบางคูวัด ฝั่งตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองศาลาแดง ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ 300 เมตร

กับแนวเขตบริเวณที่ 2 และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ฟากตะวันตก คลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ 800 เมตร

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ฟากตะวันออก ด้านใต้จดเส้นตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรบรรจบ

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ไปทางทิศใต้ ระยะ 1,000 เมตร และด้าน

ตะวันตกจดแนวเขตบริเวณที่ 2 แนวเขตบริเวณที่ 3 และแนวเขตบริเวณที่ 2

                        ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ 2  ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางกะดี ตำบลบางขะแยง ตำบล

บางคูวัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณ

ห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

                        (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ เว้นแต่

                        (1) อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน

150 ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังห่างกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า

2 เมตร และมีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

                        (2) เขื่อน สะพาน ทางหรือท่อระบายน้ำ ท่าน้ำ รั้ว กำแพงหรือประตู

                        (3) อาคารของทางราชการ

                        (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร

                        (2) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และมีพื้นที่ทุกชั้น

ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 100 เมตร

                        (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่น

มหรสพ

                        (4) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน

เกิน 10 ตารางเมตร หรือที่ใช้เพื่อการค้าหรือก่อเหตุรำคาญ

                        (5) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 2,000

ตารางเมตร

                        (6) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตาราง

เมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร

                        (7) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว

                        (8) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่ายขาย และสถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

                        (9) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อ

สถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

                        (10) ห้องแถวหรือตึกแถว

                        (11) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะ

ในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ

อุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร

                        (12) โรงกำจัดมูลฝอย

                        (13) โรงฆ่าสัตว์

                        (ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร

                        (2) ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

                        (3) อาคารตาม (ข) (2) (4) (5) (6) (9) (11) (12) และ (13)

                        (ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร

                        (2) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

                        การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

                        ข้อ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 4  อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

                        ข้อ 5  อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยน

การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย

กิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง

ให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

                                                                เรืองวิทย์ ลิกค์

                                               รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่บางส่วนในตำบลบางกะดี ตำบลบางคูวัด ตำบลบางขะแยง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา แต่มาตรา 13

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวง

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอัน

ยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรม

และควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.2540/36ก/18 - 18/07/2540]