กฎกระทรวง ฉบับที่ 492 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๙๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๗

----------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไป

นี้

                        ให้ป่าห้วยน้ำพาว ในท้องที่ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภายในแนว

เขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

                                                                           ป. กรรณสูต

                                                     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ใช้อำนาจของ

                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าห้วยน้ำพาว ในท้องที่

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้รัง

และไม้ชนิดอื่นที่มีค่าจำนวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรกำหนดให้

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ จึงจำเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงฉบับนี้

[รก.๒๕๑๕/๑๗๕/๒๑๓/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔