กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (ฉบับ Update ล่าสุด)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

                  

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒  ให้กำหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอ                                             ฉบับละ             ๑๐ บาท

(๒)[๑] ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

(ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย

      ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น               ฉบับละ            ๑๐๐ บาท

(ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

      ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า

      หนึ่งร้อยมิลลิเมตร                         ฉบับละ            ๑๐๐ บาท

(ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

      ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

      หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า

สองร้อยมิลลิเมตร                          ฉบับละ            ๕๐๐ บาท

(ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

       ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

      สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป                   ฉบับละ         ๑,๐๐๐ บาท

(๓)[๒] ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย

       ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น               ฉบับละ            ๑๐๐ บาท

(ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

      ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า

      หนึ่งร้อยมิลลิเมตร                         ฉบับละ            ๑๐๐ บาท

(ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

      ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

      หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า

สองร้อยมิลลิเมตร                          ฉบับละ            ๕๐๐ บาท

      (ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

      ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

      สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป                   ฉบับละ         ๑,๐๐๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล           ฉบับละ         ๒,๐๐๐ บาท

(๕) ใบแทนใบอนุญาต                               ฉบับละกึ่งหนึ่งของ

                                                       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(๖) การต่ออายุใบอนุญาต                           ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

                                                       ใบอนุญาตประเภทนั้นๆ

(๗) การโอนใบอนุญาต                               ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

                                                       ใบอนุญาตประเภทนั้นๆ

(๘) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือ

     ของเหลวที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล           ตัวอย่างละ      ๓,๖๐๐ บาท

(๙) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการ

     อุปโภคหรือบริโภค                              ตัวอย่างละ      ๑,๒๐๐ บาท

(๑๐) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร                  หน้าละ               ๕ บาท

(๑๑) ค่ารับรองสำเนา                                ฉบับละ             ๑๐ บาท

(๑๒) ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน              เรื่องละ              ๑๐ บาท

ข้อ ๓[๓]  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและค่าของเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ รวมทั้งได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตขึ้นใหม่อีกประเภทหนึ่ง สมควรแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และค่าของเงินตราในปัจจุบันและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐[๔]

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำบาดาลที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เอกฤทธิ์/ผู้จัดทำ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

  • [๑] ข้อ ๒ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
  • [๒] ข้อ ๒ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๑๓ก/หน้า ๒๖/๘ เมษายน ๒๕๓๗
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๖๒ ก/หน้า ๑๓/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖