กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

 

ข้อ ๒  ให้เจ้าท่าเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือตามอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตให้เรือกลที่เป็นเรือ

เดินทะเลออกจากเขตท่าเรือใดในน่านน้ำไทยไปยัง

เมืองท่าต่างประเทศ                                                                ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตให้เรือที่มาจาก

ต่างประเทศเข้าจอดหรือเทียบนอกที่จอด หรือ

ท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                       ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตให้วางทุ่นหรือเครื่อง

สำหรับผูกเรือ                                                                       ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตให้ทอดสมอเป็นการ

ประจำในน่านน้ำ ลำแม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอ

จอดเรือตำบลใด ๆ                                                                  ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๕) ใบอนุญาตให้สร้างท่าเทียบเรือ                              ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๖) ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือ

สิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำ

ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หรือทะเล

ภายในน่านน้ำไทย                                                                  ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๗) ใบอนุญาตให้ทิ้งหิน กรวด อับเฉา

โคลนดิน หรือของใด ๆ ในร่องน้ำ ใกล้เคียงร่องน้ำ

ที่สันดอนปากแม่น้ำ แม่น้ำ

เขตท่าเรือ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือ                                             ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๘) ใบอนุญาตให้ขุดดินในลำน้ำ

ในเขตท่าเรือ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือ                                          ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๙) ใบอนุญาตให้ขุดลอก แก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงร่องน้ำทางเดินเรือ                                                    ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๐) ใบอนุญาตให้ขุดลอกหน้าท่า

เทียบเรือ                                                                            ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๑) ใบอนุญาตให้

เรือเดินประจำทาง                                                                  ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๒) ใบอนุญาตให้ถ่ายสิ่งของที่อาจ

ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ออกจากเรือระหว่างเวลา

พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น                                                   ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๓) ใบอนุญาตกำหนดที่จอดเรือ

บรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้                                       ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๔) ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้าย

เรือบรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้                                   ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๕) ใบอนุญาตให้ขนถ่ายน้ำมัน

ปิโตรเลียมออกจากเรือระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

ถึงพระอาทิตย์ตก                                                                   ฉบับละ ๑๐๐ บาท

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

นุกูล  ประจวบเหมาะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือและอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ฯ ยังไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสมควรนำอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ฯ มาบัญญัติรวมไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

สุเมธ/ผู้จัดทำ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๖๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๕๓๕