กฎกระทรวง ฉบับที่ 618 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๗[๑]

                  

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                  ให้เพิกถอนป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน และตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ และตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖

พลตำรวจเอก พิชัย  กุลละวณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อที่ที่เพิกถอนประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมปศุสัตว์ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่บางส่วนของป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน และตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ และตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ สมควรเพิกถอนป่าดังกล่าวออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

ดลธี/พิมพ์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กวินทราดา/ผู้ตรวจ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๖