กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้

                        (1) ใบอนุญาตก่อสร้าง                                        ฉบับละ  20 บาท

                        (2) ใบอนุญาตดัดแปลง                                       ฉบับละ  10 บาท

                        (3) ใบอนุญาตรื้อถอน                                                      ฉบับละ  10 บาท

                        (4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                                                ฉบับละ  10 บาท

                        (5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้                                             ฉบับละ  20 บาท

                        (6) ใบรับรอง                                                                  ฉบับละ  10 บาท

                        (7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง            ฉบับละ   5 บาท

                        ข้อ 2  ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้

                        (1) ใบอนุญาตก่อสร้าง                                        ฉบับละ  20 บาท

                        (2) ใบอนุญาตดัดแปลง                                       ฉบับละ  10 บาท

                        (3) ใบอนุญาตรื้อถอน                                                      ฉบับละ  10 บาท

                        (4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                                                ฉบับละ  10 บาท

                        ข้อ 3  ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร

สำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้

                        (1) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตรให้คิดตามพื้นที่ของ

พื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท

                        (2) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกิน

สิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ2 บาท

                        (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคาร

แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

                        (4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อย

กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ให้ติดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

                        (5) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ

สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก

ของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท

                        ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก

ของรถ สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร

ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก

                        (6) ป้าย ให้คิดตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุด

ตารางเมตรละ 4 บาท

                        (7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือ

กำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

                        ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร

ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

                        ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจำนวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคล

เข้าใช้สอยได้ยกเว้นพื้นชั้นลอย

                        ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรือ

ส่วนของอาคารที่สูงที่สุด

                        ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิด

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย

                        ข้อ 4  ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม

ข้อ 1 การต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 2 และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ 3

                        (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

                        (2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

                        (3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การ

หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

                        (4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมาย

ควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ

                        (5) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการของหน่วยงาน

ที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

                        (6) อาคารที่ทำการสถานฑูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ

                        (7) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูงไม่เกินสองชั้น

หรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และมีกำหนดเวลารื้อถอน

                        (8) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร

และไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และ

มีกำหนดเวลารื้อถอน

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528

                                                           พลเอก สิทธิ จิรโรจน์

                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องเป็นไปตามที่

กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.2528/58/7พ - 10/05/2528]