กฏหมายลูกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

รายการกฎหมายลูก


พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สูงขึ้น และโดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฎรที่มีความจำเป็นในการครองชีพสามารถเข้าทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและโดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดว่าในระยะสั้นอันเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวตามความจำเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอื่น ๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งในปัจจุบันมีการทำลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำลาย หรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สมควรกำหนดมาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และบำรุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และกำหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการควบคุมดูแล การส่งเสริมการปลูกป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ…
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้กำหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับ Update ณ วันที่ 11/09/2528)
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฎรที่มีความจำเป็นในการครองชีพสามารถเข้าทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและโดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราวๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดว่าในระยะสั้นอันเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวตามความจำเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอื่นๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับ Update ณ วันที่ 28/04/2522)
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สูงขึ้นและโดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วยสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับ Update ณ วันที่ 30/09/2546)
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…
พระราชกฤษฎีกา
 • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 492 (พ.ศ.2515) กำหนดให้ป่าห้วยน้ำพาว ในท้องที่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2509
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคลองช่อง คลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นป่าคุ้มครองฯ
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำจืด - ป่ามะมุ - ป่าปากจั่น ในท้องที่ตำบลน้ำจืดใหญ่ ตำบลน้ำจืดน้อย ตำบลมะมุ และตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคำใหญ่-คำขวาง ในท้องที่ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าดงแม่เผด ในท้องที่ตำบลขามเบี้ย อำเภอแวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไม้งามและป่าไม้ทุ่งค้อ ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางเกาะปริง ในท้องที่ตำบลหนองกรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าพรุเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเรือ ในท้องที่ตำบลนาชุมเห็ด กิ่งอำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่าโต๊ะแซะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนใต้ บ้านเสียมใหม่ ในท้องที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนหาดทรายยาว ในท้องที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนตะเสะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาอ้อย ในท้องที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหวายเล็ก-ห้วยลูกปลาในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำตกสาริกา ในท้องที่ตำบลสาริกา และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2495
 • พระราชกฤษฎีกาป่าเทนมีย์ ในท้องที่ตำบลเทนมีย์และตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าผักใหม ในท้องที่ตำบลโนน และตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงหัน-โคกสูง ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงขวาง-ดงภูเงิน-ดงหนองฟ้า ในท้องที่ตำบลนาแซง ตำบลนาเมือง และตำบลเมืองไพร อำเภอเสลมภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสักสระยายโสม ในท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเป็ดก่า ในท้องที่ตำบลพนมไพร ตำบลดูกอึ่งและตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอุมง-หนองแวง ในท้องที่ตำบลกุดน้ำใสและตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางกระดาน ในท้องที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเกาะอ้ายชูดและเกาะไสคางคูด ในท้องที่ตำบลไชยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงพลอง ในท้องที่ตำบลดงพลองและตำบลปะเคียบ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่าโสม ในท้องที่ตำบลท่าโสม ในท้องที่ตำบลท่าโสม ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง และตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าในช่อง ในท้องที่ตำบลเขาทอง ตำบลเขาครามและตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางผึ้ง ในท้องที่ตำบลคลองขนานและตำบลปกาสัย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกหนองน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ในท้องที่ตำบลสร้างคอม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงบังอี่ ในท้องที่ตำบลหนองสูง ตำบลคำชะอี่ ตำบลหนองเอี่ยน ตำบลบ้านซ่ง กิ่งอำเภอคำชะอี่ และตำบลศรีบุญเรือง ตำบลโพธิไชย ตำบลดอนตาล ตำบลนากอก ตำบลนาโศก ตำบลโพนทราย ตำบลผึ่งแดด อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกผาดำ และป่าโคกหนองข่า ในท้องที่ตำบลน้ำสวยและตำบลดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองจิหลาด ในท้องที่ตำบลไสยไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลบุสูง ตำบลดวนใหญ่ ตำบลพายุห์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกภูบอบิด ในท้องที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนกันตัง ในท้องที่ตำบลบางเป้า ตำบลวังวน และตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหินล้ม ในท้องที่ตำบลรัตนบุรี ตำบลเบิด ตำบลไผ่ และตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองยาง-ไสนาว ในท้องที่ตำบล ป่าพยอม และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันออก ในท้องที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนคลองบางผึ้ง-คลองพ่อในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองท่อมใน้และตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองเหนือคลองและป่าแหลมกรวดในท้องที่ตำบลคลองเขม้า ตำบลตลิ่งชันและตำบลคลองขนาน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเกาะกลาง ในท้องที่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองขนอม ในท้องที่ตำบลขนอมและตำบลท้องเนียน กิ่งอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าทุ่งมน-บักใด-ตาเบา ในท้องที่ตำบลทุ่งมน ตำบลบักใด ตำบลตาเบา และตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากน้ำสิชล ในท้องที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลตเขาแหลมทาบในท้องที่ตำบลท้องเนียน กิ่งอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากน้ำท่าหมาก ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากน้ำปากดวด ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังวหัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสักดอนหอ ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ากะลุปี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเลน ปากพนังฝั่งตะวันตก ในท้องที่ตำบลคลองกระบือ และตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเกาะกลาง (เกาะไชย) ในท้องที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าภูแลนคา ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง ตำบลนาเสียว ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาลอย ป่าบ้านโรง ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ และป่าสองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนยาง ป่าควนเขาวัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง  ในท้องที่ตำบลท่าช้าง และตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พ.ศ.2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าโคกไม้เรือ ตำบลไพรวัน ในท้องที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่ากลางอ่าว ในท้องที่อำเภอกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าครองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงหนองขุ่น ดงหนองไฮ ในท้องที่ ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยกองเสา ในท้องที่ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าทรายคอเขา ในท้องที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชบัญญัติกำหนดป่ายางงาม ในท้องที่ตำบลท่าเสม็ด กิ่งอำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองดง ในท้องที่ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชะอำในท้องที่ตำบลนายาง ตำบลชะอำ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนบางตะบูนในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองดง ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางยายขลุย ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยไร่ เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490 ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนดินสอ ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลตำแย ตำบลละเจาะ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูม และตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าแก่ลึก-ยวนผึ้ง ในท้องที่ตำบลพร่อน และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาม่วงหละ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าลำแก่น ในท้องที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  ให้เป็น ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าเสม็ด ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยไร่ ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบ้านแหลม ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม  และตำบลบางตะบูน  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากทะเลในท้องที่ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางหลุ้มปัง ในท้องที่ตำบลหารโพธิ์ กิ่งอำเภอเขาไชยสน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางจำแรต ในท้องที่ตำบลหารโพธิ์ กิ่งอำเภอเขาไชยสน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าวังทัง ในท้องที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่ากระบาก ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส กิ่งอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคลองวาน ในท้องที่ตำบลคลองวาน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเกาะค้อในท้องที่ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรังให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. 2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม ตำบลหนองหลวง ตำบลวังหิน ตำบลน้ำรึม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก และตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโอง ตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลลาดบัวขาว ตำบลจันทึก และตำบลกลางดง อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่เปิน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าท่าเคย-คลองไทร-มะลาน ในท้องที่ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าปากแพรก ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่สลาบหลวงและป่าห้วยบง ในท้องที่ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเกาะเหลาะหนัง ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ.2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองล่าปัง ในท้องที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่านาทุ่งเปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนหินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น ป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่ายาง ในท้องที่ตำบลด่านทับตะโก กิ่งอำเภอจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองไผ่ล้อม ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าพรูขี้กลา ในท้องที่ตำบลคลองบาง และตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยนางในท้องที่ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนบาหวี ในท้องที่ตำบลหาดสำราญ และตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองกรุด ในท้องที่ตำบลลำพูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทะเลสองห้องในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลน ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราดให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางงอน ป่าน้ำรอบ และป่ามะลวนในท้องที่ตำบลบางงอนและตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน ตำบลมะลวน อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ากะเปอปี ในท้องที่ตำบลกะยูง อำเภอไพลิน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเมืองพระตะบอง และตำบลสำโรง อำเภอรณนภากาศ จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไพรโกกี ในท้องที่ตำบลบ้านฟัก อำเภอรณนภากาศ จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าโรเนียมโดนซอม ในท้องที่ตำบลภูมิเรียง ตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน ตำบลมรกฎ และตำบลเวฬุวัน อำเภอพรหมโยธี จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองหินดาน ในท้องที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มค&#