คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1409/2494

 

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา

หมายเลขคดีดำ -

 

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น

หมายเลขคดีดำ -
หมายเลขคดีแดง -

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1409/2494

อัยการยโสธร                 โจทก์
นายปาน วงศ์จันทร์         จำเลย
 

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 122

กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 334(2)

 

นายอำเภอได้ประกาศและมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำนาหรือทำประโยชน์ใดรุกล้ำเข้าไปในเขตบึงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์และหวงห้ามรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำนั้น ถือว่าเป็นคำสั่ง อันชอบด้วยกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 122 ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมเป็นผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 334(2)

 

( ดุลยทัณฑ์ชนาณัติ - นาถปรีชา - ดุลยการณ์โกวิท )

หมายเหตุ