คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227 – 229/2504

อัยการจังหวัดศรีสะเกษ   โจทก์
นายวัง นครชัย           จำเลย
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ  โจทก์
นางเยอร์ วงสาลี         จำเลย
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ  โจทก์
นายสิงห์ แก่นจันทร์      จำเลย

ป.อ. มาตรา
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 122
มาตรา 4
ป.ที่ดิน มาตรา 8
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 มาตรา 40 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขัดขืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งให้จำเลยออกไปจากหนองสาธารณประโยชน์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368
จำเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า อำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอหรือนายอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 122ได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497มาตรา 4 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดิน นายอำเภอไม่มีอำนาจออกคำสั่ง จึงพิพากษายกฟ้องโดยไม่ต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริง

โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้พิพากษาใหม่
จำเลยฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษายืน โดยข้อกฎหมายข้างต้น
( คร้าม สิวายะวิโรจน์ - ประกอบ หุตะสิงห์ - พจน์ ปุษปาคม )

หมายเหตุ