คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2482

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา
หมายเลขคดีดำ -

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น
หมายเลขคดีดำ -
หมายเลขคดีแดง -

อัยยการกาฬสิทธุ์     โจทก์
นายจุ้ย อุ่นไชย        จำเลย

ป.อ. มาตรา 117
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 117, 118

เดิมทางการต้องการให้จำเลยช่วยเหลือไม้สร้างโรงเรียนประชาบาล แต่จำเลยไม่สมัครไป ปลัดอำเภอจึงสั่งให้จำเลยไปทำการถางป่าและขุดตอตามริมลำน้ำปาวยาว ๕ เส้น จำเลยขัดขืนไม่ยอมทำโจทก์จึงฟ้องหาว่าขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน

ศาลฎีกาตัดสินว่าพ.ร.บ.ลักษณปกครองท้องที่ ม.๑๑๗,๑๑๘ ให้อำนาจกรมการอำเภอเกณฑ์หรือขอแรงราษฎรให้ซ่อมแซมตกแต่งลำน้ำสาธารณได้เมื่อมีเหตุอันควรต้องตกแต่ง ซ่อมแซม ไม่ใช่ให้อำนาจเกณฑ์ ราษฎรให้ถางป่าและขุดตอตามริมน้ำอันมีสภาพปกติดังเช่นคดีนี้ เมื่อจำเลยไม่ปฎิบัติตามย่อมไม่มีผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ยืนตาม

( วิเศษ - อมาตย - มนูภันย์วิมลสาร )

ศาลชั้นต้น - นายหลำ +
ศาลอุทธรณ์ - พระเทพปัญญา

หมายเหตุ