คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2477

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา
หมายเลขคดีดำ -

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น
หมายเลขคดีดำ -
หมายเลขคดีแดง -

อัยยการสุพรรณบุรี                                      โจทก์
นายทองสุขหรือแดง แซ่ตัน(บังคับอังกฤษ)             จำเลย
 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121 มาตรา 2-9
กฎกระทรวงเกศตร์ พ.ศ.2459
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 117-71
อาชญา มาตรา 71
ป.ที่ดิน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขุดดินถมดินปลูกสร้างโรงเรือนแลห้องแถวลงในลำคลอง แลที่ลาดของลำคลองบางยี่หน เจ้าพนักงานสั่งให้จำเลยรื้อถอน จำเลยก็หาทำตามคำสั่งไม่ จึงขอให้ลงโทษจำเลยแลให้บังคับจำเลยรื้อถอนโรงเรือนออกจากที่พิพาท

ศาลเดิมเห็นว่าข้อเท็จจริงด้ความชัดว่า ที่พิพาทเป็นที่ลาดอยู่กลางระวางคลองบางยี่หนกับที่ดินโฉนดแผนที่ของจำเลยไม่มีทางจะทำให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของลำคลอง พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแลว่า

โจท์ฎีกาว่า (๑) การที่ศาลไม่สืบพะยานนั้นทำให้ข้อเท็จจริงในสำนวนไม่กระจ่าง (๒) การที่น้ำท่วมถึงแลท่วมทุกฤดูน้ำนั้นย่อมแสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของลำคลอง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามฎีกาข้อ ๑ ที่โจทก์ขอสืบพะยานว่าสิ่งที่จำเลยปลูกสร้างทำให้ไม่สดวกแก่การเดินเรือ เห็นว่าเป็นข้อความที่ไม่ทำให้เกิดเป็นหลักฐานในการกำหนดเขตต์คลองแต่อย่างใด เมื่อมีพะยานหลักฐานอื่นเพียงพอแล้ว ศาลก็ไม่จำต้องฟังพะยานในข้อนี้ ตามฎีกาข้อ ๒. เห็นว่าเมื่อที่รายนี้เป็นที่ลาดติดกับคลอง แม้น้ำจะท่วมถึงในฤดูน้ำท่วมก็ไม่ทำให้ที่นั้นกลายเป็นทางหลวงหรือเป็นส่วนหนึ่งของคลองได้เหตุที่น้ำท่วมอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะชี้ประกาใดได้ต้องอาศัยข้อเท็จจริงอย่างอื่นประกอบพิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์

( อมาตย - พรหม - ฮอลลัน )

หมายเหตุ