ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำ

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรง

ของเครื่องวัดปริมาณน้ำ[๑]

                  

                           อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีออกประกาศให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรธรณี ที่ ๕๖๗/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๘ เรื่อง ให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำ

                          ข้อ ๒  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล ที่มีเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้คำรับรองแล้ว เป็นสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ชิดพงษ์  สิริวิชช์

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อัมพิกา/แก้ไข

๒๓/๔/๒๕๔๕

นันทพล/ปรับปรุง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หน้า ๓/๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓