ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบ

สถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

                   

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ไว้ดังต่อไปนี้

                         ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๒  ในประกาศนี้

“สถาบัน” หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์น้ำ

                          ข้อ ๓  สถาบันที่ประสงค์จะขอให้กรมทรัพยากรธรณีให้ความเห็นชอบในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตามแบบ นบ./๑๙ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔  สถาบันที่ยื่นคำขอตามข้อ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำของตนเอง

                          (๒) มีความสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลได้ทุกรายการตามข้อ ๓ (๒) หรือข้อ ๓ (๒) และข้อ ๓ (๓) หรือข้อ ๓ (๒) ข้อ ๓ (๓) และข้อ ๓ (๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

                        (๓) มีเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำตามวิธีการวิเคราะห์ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ American Public HealthAssociation (APHA,) American Water Works Association (AWWA) และ Water Environment Federation (WEF) หรือ Annual Book of ASTM Standards, Section II Water andEnvironmental Technology (American Society for Testing and Materials) ฉบับล่าสุด หรือมีเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและวิธีการวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรธรณีพิจารณาเห็นชอบ

                        (๔) ผู้ควบคุมการปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำของสถาบันต้องเป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและมีคุณวุฒิปริญญาทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี หรือเคมีเทคนิคอย่างน้อย ๑ คน และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี หรือเคมีเทคนิค หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติอีกอย่างน้อย ๑ คน

                          ข้อ ๕  ให้สถาบันที่ยื่นคำขอไว้แล้ว นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์น้ำของสถาบัน และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเห็นสมควร อาจขอให้สถาบันสาธิตการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลรายการใดหรือทุกรายการก็ได้ ตามข้อ ๓ (๒) หรือข้อ ๓ (๒) และข้อ ๓ (๓) หรือข้อ ๓ (๒) ข้อ ๓ (๓) และข้อ ๓ (๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้สถาบันอำนวยความสะดวกจัดสาธิตให้ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอ

                         ข้อ ๖  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า สถาบันที่ยื่นขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด กรมทรัพยากรธรณีจะออกหนังสือรับรองให้ความเห็นชอบเป็นสถาบันวิเคราะห์น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามแบบ นบ./๒๐ ท้ายประกาศนี้

                         ข้อ ๗  เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีมีอำนาจเข้าไปในเขตสถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำให้สถาบันอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือแก่สถาบันให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร

                         ข้อ ๘  รายงานผลการวิเคราะห์น้ำบาดาลที่ออกให้แก่ผู้ใช้บริการวิเคราะห์น้ำบาดาลโดยสถาบันที่กรมทรัพยากรธรณีให้ความเห็นชอบ ต้องแสดงผลการวิเคราะห์น้ำและรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ชื่อเจ้าของบ่อน้ำบาดาล สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล และความลึกพัฒนา (ความลึกที่ใส่ท่อกรุและท่อกรอง) ของบ่อน้ำบาดาล

(๒) วันที่ที่เก็บตัวอย่างน้ำ และชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(๓) วันที่ที่ทำการวิเคราะห์ ลายมือชื่อ และชื่อผู้ทำการวิเคราะห์น้ำ

(๔) ลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่าของตัวอย่างน้ำบาดาลก่อนทำการวิเคราะห์

                           (๕) สรุปผลวิเคราะห์ว่า คุณภาพของตัวอย่างน้ำบาดาลนั้นใช้บริโภคได้หรือไม่ ถ้าใช้บริโภคไม่ได้ มีรายการใดบ้างที่เกินมาตรฐานโดยใช้มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

 (๖) ลายมือชื่อ และชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานวิเคราะห์น้ำบาดาล

                          ข้อ ๙  ให้สถาบันส่งสำเนาผลการวิเคราะห์ให้กรมทรัพยากรธรณีทราบทุก ๓ เดือน และเก็บรักษาสำเนารายงานผลการวิเคราะห์น้ำบาดาลแต่ละฉบับไว้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

                          ข้อ ๑๐  ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ สถาบันที่กรมทรัพยากรธรณีให้ความเห็นชอบ ต้องวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลทุกรายการตามข้อ ๓ (๒) หรือข้อ ๓ (๒) และข้อ ๓ (๓) หรือข้อ ๓ (๒) ข้อ ๓ (๓) และข้อ ๓ (๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

                         ข้อ ๑๑  หนังสือรับรองสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้มีอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออก และจะขอหนังสือรับรองใหม่ก็ได้ ครั้งละไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันออก โดยให้ยื่นคำขอก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

ข้อ ๑๒  สถาบันที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจเพิกถอนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗

                           (๓) ไม่สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลได้ทุกรายการ ตามข้อ ๓ (๒) หรือข้อ ๓ (๒) และข้อ ๓ (๓) หรือข้อ ๓ (๒) ข้อ ๓ (๓) และข้อ ๓ (๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๔) รายงานเท็จเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล

                          ข้อ ๑๓  ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใดที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้แต่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๑๐ แห่งประกาศนี้ด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

นภดล  มัณฑะจิตร

อธิบดีกรมทรัยากรธรณี

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แบบ นบ./๑๙ คำขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาล

๒. แบบ นบ./๒๐ หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบเป็นสถาบันวิเคราะห์น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

อัมภิญา/พิมพ์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

ปฐมพร/จัดทำ

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๒๖/๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒