ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๗

                  

                          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๓) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดแบบพิมพ์รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                           ข้อ ๓  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) ตามข้อ ๒ (๕) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) ตามแบบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

๑. รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อุษมล/ผู้ตรวจ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๑๐/๒๙ มกราคม ๒๕๕๗