ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. 2554

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล

ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๔[๑]

                  

                       โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ

                          ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ./๑ ท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศกำหนด

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคำขอพร้อมกับคำขอ

ข้อ ๓  ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

(๓) อ่านและเขียนหนังสือไทยได้

(๔) เคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ำบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง

(๕) ไม่วิกลจริต หรือมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง

                           (๗) ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

ข้อ ๔  หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕  การออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้

ข้อ ๖  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศกำหนด

ข้อ ๗  หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกำหนดแล้วให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่

ข้อ ๘  ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

(๒) กระทำผิดตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปราณีต  ร้อยบาง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑)

๒. หนังสือรับรอง (แบบ นบ./๒)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน้า ๑๘/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔