ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว พ.ศ. 2552

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว

พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

                  

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ดังต่อไปนี้

                      ข้อ ๑  บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล  ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

                     ข้อ ๒  ก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ให้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลมให้ตะกอนดินทรายที่ก้นบ่อขึ้นให้หมดหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เฉพาะในกรณีบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้เนื่องจากท่อกรุแตกและมีน้ำกร่อยเค็มไหลลงไปปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลที่มีคุณภาพดี หรือในกรณีปนเปื้อนจากสารเคมีที่อันตราย ต้องเป่าล้างบ่อและสูบน้ำออกเพื่อให้น้ำกร่อยเค็มหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนออกจากบ่อน้ำบาดาลจนสภาพน้ำบาดาลเข้าสู่ภาวะปกติหรือให้ออกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนกรณีนอกจากนี้ ไม่ต้องเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อนํ้าบาดาล

                      ข้อ ๓  การอุดกลบบ่อน้ำ บาดาลด้วยซีเมนต์ให้ผสมซีเมนต์ด้วยเครื่องผสมซีเมนต์ ในอัตราส่วนน้ำ ระหว่าง ๒๐ ลิตรถึง ๒๕ ลิตรต่อซีเมนต์ ๑ ถุง (๕๐ กิโลกรัม) โดยอัดซีเมนต์ลงในบ่อด้วยเครื่องอัดซีเมนต์ที่สามารถอัดซีเมนต์ได้ภายใต้ความดันไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้วในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐ แกลลอนต่อนาที (๒๒๗.๕๐ ลิตรต่อนาที) ในการอัดซีเมนต์นี้ให้อัดผ่านทางท่อที่ต่อลงไปจนเกือบสุดความลึกของบ่อและอัดเป็นช่วง ๆ ช่วงละประมาณ ๓๐ เมตร จนกระทั่งซีเมนต์เต็มบ่อ หากมีการยุบตัวของซีเมนต์ ให้เติมซีเมนต์ลงไปอีกจนกว่าซีเมนต์จะหยุดการยุบตัว หรือกรณีที่แรงดันของเครื่องอัดซีเมนต์ไม่เพียงพอที่จะอัดได้ในครั้งเดียวในช่วงระยะดังกล่าวให้ทำการยกท่ออัดขึ้นที่ระดับประมาณ ๑ เมตร เหนือระดับซีเมนต์ที่อัดได้ในแต่ละครั้งและทำการอัดซีเมนต์อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับพื้นดิน

                    ข้อ ๔  การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยดินเหนียวให้ใช้ดินเหนียวบริสุทธิ์นวดให้เข้ากันดีแล้วปั้นเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๒ เซนติเมตร ถึง ๔ เซนติเมตร ผึ่งแดดให้แห้งหรือหมาดแล้วใส่ลงในบ่อให้ต่อเนื่องกันตลอดเวลา เพื่อป้องกันการติดค้างที่บางช่วงของบ่อ อย่างไรก็ตามหากมีการติดค้างของลูกดินเหนียวในบ่อ ห้ามใช้ท่อหรือวัสดุอื่นใดกระทุ้งหรือแหย่ลงไปในบ่อแต่ให้ใช้น้ำจืดที่สะอาดกรอกลงไปเป็นจังหวะ ๆ และต่อเนื่องจนกว่าลูกดินที่ติดค้างอยู่จะหลุดออกจากกันและเลื่อนลงสู่ก้นบ่อ ในการนำลูกดินที่จะใส่ลงในบ่อนั้น จะต้องตวงด้วยภาชนะที่ทราบปริมาตรแน่นอนและจดบันทึกไว้ เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณดินเหนียวที่ใส่ลงไปนั้นเต็มปริมาตรภายในของบ่อเมื่อดินเหนียวเต็มถึงระดับปากบ่อ ปล่อยให้ดินเหนียวยุบตัว เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นเติมดินเหนียวให้เต็มถึงระดับปากบ่อ

 ข้อ ๕  การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุอื่น ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการน้ำบาดาล

                   ข้อ ๖  เมื่ออุดกลบบ่อน้ำบาดาลเสร็จแล้ว ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมคิด  บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน้า ๓๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒