ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง  การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป

ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป

                       

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศกำหนดให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป เพื่อให้บุคคลนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

                  ๑. ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๙

 

                    ๒. ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้บุคคลนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ และหนังสือกำกับไม้แปรรูปนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๙ โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปเป็นต้นไป

 

                   ๓. หนังสือกำกับไม้แปรรูปตามข้อ ๒ ใช้ได้เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของตนเองเท่านั้น เว้นแต่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ซึ่งได้รับอนุญาตตั้งภายในเขตท้องที่ จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดนนทบุรี,กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ให้ใช้ภายในเขตท้องที่ทั้ง ๑๐ จังหวัด นั้นได้

 

                  ๔. หนังสือกำกับไม้แปรรูปดังกล่าวในข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้จัดพิมพ์เป็นเล่มจำนวนเล่มละ ๕๐ ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใช้กำกับไม้แปรรูปที่นำเคลื่อนที่หรือขนย้ายไป ตอนกลางให้รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน ส่วนตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะทำลายเสียก็ได้

 

                 ๕. หนังสือกำกับไม้แปรรูปแต่ละเล่ม จะใช้ได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ได้นำไปให้จังหวัดท้องที่หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้กองการอนุญาต แล้วแต่กรณี ประทับตราประจำต่อ ซึ่งเป็นเครื่องหมายกรมป่าไม้ทุกฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจำต่อซึ่งเป็นเครื่องหมายกรมป่าไม้ที่หน้าปกหนังสือกำกับไม้แปรรูปทุกเล่ม ทั้งให้ระบุเล่มที่ของหนังสือกำกับไม้แปรรูปเล่มนั้น และฉบับที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป พร้อมกับระบุข้อความว่า “ให้ใช้ได้”แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อตำแหน่งไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย

                 สำหรับหนังสือกำกับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบให้ผู้นำเคลื่อนที่ใช้กำกับไม้แปรรูปให้                            จังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ ดังนี้

                 ๕.๑ ในเขตท้องที่ ๑๐ จังหวัด ตามข้อ ๓ ให้กำหนดแบบตราอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้ และให้นำผ่านด่านป่าไม้ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือกำกับไม้แปรรูป หากนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขต ๑๐ จังหวัด ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่หรือด่านป่าไม้แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะนำไม้ออกนอกเขต ๑๐ จังหวัดนั้นเสียก่อน

                 ๕.๒ จังหวัดอื่นๆ นอกจาก ๑๐ จังหวัด ตามข้อ ๕.๑ ให้กำหนดแบบตราอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือกำกับไม้แปรรูป และนำผ่านด่านป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้นได้ (เว้นด่านป่าไม้ประเภทที่ ๑) หากนำเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่หรือด่านป่าไม้ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน

 

                  ๖. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามข้อ ๔ ให้พับตอนปลายด้านหน้าแบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปอยู่ด้านบนให้แบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปทั้ง ๓ ตอนตรงกัน แล้วให้เขียนครั้งเดียวโดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง ๓ ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูปโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า

 

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๓๐ วัน[๑]

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

วีรพันธุ์  ศรีบุญลือ

อธิบดีกรมป่าไม้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

สุภาพร/พิมพ์

๑๒ กันยายน ๒๕๔๖

สุภาพร/แก้ไข

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

ทรงยศ/สุมลรัตน์/ตรวจ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

A+B

[๑] รก.๒๕๔๖/พ๖๖ง/๗/๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖