ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง  การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

เพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงค้าไม้แปรรูป

ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป

                       

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป และข้อ ๙ แห่งข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา อธิบดีกรมป่าไม้ จึงประกาศให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราหรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป เพื่อนำไม้ยางพาราแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

              ๑. ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

               ๒. ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราหรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปและให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร

                ๓. หนังสือกำกับไม้แปรรูปให้จัดพิมพ์เป็นเล่มๆ ละ ๕๐ ฉบับ แต่ละฉบับให้ใช้กระดาษสีเหลือง มีสองตอน ตอนปลายใช้กำกับไม้แปรรูปที่นำเคลื่อนที่ หรือขนย้ายไป ตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะทำลายเสียก็ได้

               ๔. หนังสือกำกับไม้แปรรูปแต่ละเล่มจะใช้ได้ เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปได้นำไปให้จังหวัดท้องที่ หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี ประทับตรากรมป่าไม้ทุกฉบับ และประทับตรากรมป่าไม้ที่หน้าปก หนังสือกำกับไม้แปรรูปทุกเล่ม ระบุเล่มที่ของหนังสือกำกับไม้แปรรูป และเลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป พร้อมระบุข้อความว่า “ให้ใช้ได้” แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย

สำหรับหนังสือกำกับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ได้ทั่วราชอาณาจักรทุกเวลา ภายในอายุหนังสือกำกับไม้แปรรูปโดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้

               ๕. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามข้อ ๔ ให้พับตอนปลายด้านหน้าแบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน ให้แบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปทั้ง ๒ ตอนตรงกันแล้วเขียนครั้งเดียวโดยใช้กระดาษก๊อปปี้สอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง ๒ ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเขียนรายการด้านหน้า

               ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๓๐ วัน[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

วีรพันธุ์  ศรีบุญลือ

อธิบดีกรมป่าไม้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

สุภาพร/พิมพ์

๑๒ กันยายน ๒๕๔๖

สุภาพร/แก้ไข

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

ทรงยศ/สุมลรัตน์/ตรวจ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

A+B

[๑] รก.๒๕๔๖/พ๖๖ง/๑๐/๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖