ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง  การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป

ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป (ฉบับที่ ๒)

                        

 

               ด้วยกรมป่าไม้เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ อธิบดีกรมป่าไม้จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

            “๖. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามข้อ ๔ ให้พับตอนปลายด้านหน้าแบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน ให้แบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปทั้ง ๓ ตอนตรงกัน แล้วให้เขียนครั้งเดียวโดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง ๓ ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูปโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า

               สำหรับผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิมพ์รายการไม้แปรรูป แทนการเขียนก็ให้ทำได้โดยพิมพ์รายการไม้แปรรูปให้ข้อความตรงกันทั้ง ๓ ฉบับ แล้วแนบกับหนังสือกำกับไม้แปรรูปให้ครบทั้ง ๓ ตอน ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ โดยให้ใช้แบบรายการไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้”

 

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉัตรชัย  รัตโนภาส

อธิบดีกรมป่าไม้

 

 

รายการไม้แปรรูปต่อท้ายหนังสือกำกับไม้แปรรูป

                        

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

มยุรี/พิมพ์

๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

สุมลรัตน์/พัชรินทร์/ตรวจ

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

A+B

[๑] รก.๒๕๔๗/พ๒๖ง/๔๑/๙ มีนาคม ๒๕๔๗