ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเสียหาย แบบคำร้องขอและใบรับคำขอตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเสียหาย แบบคำร้องขอและใบรับคำขอตามกฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๔

                  

                   โดยที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจกำหนดแบบรายงานความเสียหาย แบบคำร้องขอและใบรับคำขอตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ วรรคสาม และข้อ ๑๑ วรรคสามของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑[๑]  ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  แบบรายงานความเสียหาย แบบคำร้องขอและใบรับคำขอให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

วิบูลย์  สงวนพงศ์

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แบบรายงานความเสียหายตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. แบบคำร้องขอตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๑๕/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕