ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่อ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่อ่าวพร้าว

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง[๑]

                  

               ด้วยในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกิดเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันดิบรั่วขณะขนถ่ายน้ำมันจากเรือขนส่งน้ำมันไปยังโรงกลั่นน้ำมันบริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบของโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นเหตุให้คราบน้ำมันพัดเข้าสู่ชายหาดบริเวณอ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

                  บัดนี้ สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศ เปิดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่อ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นิพนธ์  โชติบาล

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน้า ๑๔/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖