ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน[๑]

                  

                  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว การท่องเที่ยวมีการกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

                   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เริงชัย  ประยูรเวช

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

[เอกสารแนบท้าย]

             ๑. บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง/หน้า ๑๙/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕