ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี[๑]

                  

                ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ตามชายแดนไทย - กัมพูชา อยู่ในภาวะไม่ปกติ มีการสู้รบปะทะ ของกองกำลัง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเข้าสู่ภาวะปกติ และเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เข้าไปทำการค้าขาย และประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สุนันต์  อรุณนพรัตน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๒๑/๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔