ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการพักค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านกร่าง ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการพักค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านกร่าง ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[๑]

                  

                    ด้วยขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านกร่าง ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทำให้เกิดความแห้งแล้ง และระดับน้ำในแม่น้ำปราณบุรี ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวสำหรับอุปโภคในการพักค้างแรมได้

                    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว จึงขอประกาศปิดการพักค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านกร่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นิพนธ์  โชติบาล

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๔ เมษายน ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๔ เมษายน ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หน้า ๒๕/๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔